Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

GDPR - zásady nakládání s osobními údaji

GDPR – Podmínky ochrany osobních údajů

Co je GDPR?
Obecné nařízení Evropského Parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR
– General Data Protection Regulation) je zákon na ochranu osobních údajů, který vstoupil v účinnost
v celé Evropské unii 25. května 2018. Toto nařízení musí dodržovat všechny firmy, instituce i
jednotlivci působící v EU (ať už sídlí kdekoliv), které shromažďují, analyzují, zpracovávají a uchovávají
data o fyzických osobách, tj. jakkoliv nakládají s osobními údaji např. zaměstnanců, klientů,
zákazníků, dodavatelů, potenciálních zákazníků, pacientů. V České republice toto nařízení nahradí
dosud platnou směrnici 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ze Zákona o
ochraně osobních údajů zůstanou po 25. květnu v platnosti jen ta ustanovení, která nejsou GDPR
řešena (např. o organizaci Úřadu pro ochranu osobních údajů) nebo která umožňuje GDPR upravit na
úrovni jednotlivých států.
Soukromým osobám toto nařízení přináší větší kontrolu nad jejich osobními údaji a naopak
organizacím, které osobní údaje shromažďují a zpracovávají, nařizuje nové povinnosti. Jestliže
organizace zákon poruší či vůbec nezavede nová nařízení, budou ji čekat nemalé sankce od národních
regulátorů (pokuta může činit až 20 milionů Eur nebo 4 % celosvětového ročního obratu organizace).
Organizace či instituce (tj. správci a zpracovatelé osobních údajů) také musí v tom případě počítat s
případnými žalobami fyzických osob a tím souvisejícími náhradami škod v případě hmotné či
nehmotné újmy.
Hlavním dozorovým orgánem pro ochranu osobních údajů byl v ČR doposud Úřad pro ochranu
osobních údajů. To zůstane i nadále, ale částečně bude podřízen Evropskému sboru pro ochranu
osobních údajů.
Kompletní znění GDPR v českém jazyce.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Zásady pro nakládání s osobními údaji
Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na
internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit
Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je
využíváme.
1.    INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1    Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s
příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
1.2    V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje
na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti MP TOBACCO s.r.o., IČO 26722917, se
sídlem Libušská 347/140, 142 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze oddíl C, vložka 89626  (dále jako "Společnost"  nebo také „my“), Vám níže poskytujeme
shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.
2.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME
2.1    Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a
poskytovaných služeb:
2.1.1    Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

(a)   Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
(b)    Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
(c)    Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).
2.1.2    Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
(a)    Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
(b)    Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název
nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.
2.1.3    Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy
(a)    Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
(b)    Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
(c)    Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název
nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.
2.2    Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu
smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies
níže).
3.    JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
3.1    Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
(a)    k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
(b)    komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
(c)    analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
(d)    řešení Vašich reklamací a stížností;
(e)    plnění našich zákonných povinností; a
(f)    s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a
službách a našich personalizovaných nabídkách.
3.2    Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných
zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to
povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména
pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.
3.3    Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů
zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
3.4    V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem
nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení
souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování
anebo je dána právními předpisy.
4.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1    Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který
dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme
zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
(a)    je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
(b)    je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
(c)    je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním
nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);
4.2    S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky
našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši
e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto
využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na
náš e-mail kancelar@businessmc.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.
5.    KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
5.1    Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
(a)    poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména
dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi
uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

(b)    jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v
případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
5.2    Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského
prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních
údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů informačních nebo
jiných služeb
6.    CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME
6.1    Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které
proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory,
které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky
začnete využívat.
6.2    Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např.
obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a
přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
6.3    Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále
vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web
používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se
společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst
na www.google.com
6.4    V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich
internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
(a)    zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového
prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný
počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies);
nebo
(b)    můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu:
kancelar@businessmc.cz, dopisem na adresu společnosti.
7.    JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
7.1    V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
(a)    právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje
a jaká jsou Vaše práva;
(b)    právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich
zpracováním ze strany Společnosti;
(c)    právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d)    právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další
zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich
zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
(e)    právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních
údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už
nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv)
namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují
nad Vašimi zájmy;
(f)    právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i)
pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
(g)    právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h)    právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
www.uoou.cz
7.2    Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím
kontaktních údajů uvedených níže.

8.    JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

8.1    Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně
důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným
přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě
incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření
pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
8.2    Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které
podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený
bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň
ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
9.    POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA
9.1    Kromě webové adresy www.doutniky-humidory-prislusenstvi.cz je plná verze Zásad nakládání s
osobními údaji a jejich ochrany dostupná na www.gdpr-pravidla.cz
9.2    Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv
jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro
oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v pracovní době) na tel. č.: +420 261 912 646,
elektronicky na e-mail adrese info@mptobacco.cz nebo písemně na výše uvedené adrese
Společnosti.
Vaše Práva
Jaká práva mají soukromé osoby neboli subjekty údajů?
právo na přístup k údajům, které jsou o něm shromažďovány – soukromá osoba má právo ověřit si
zákonnost zpracování údajů o něm – ideálně on-line formou. Každá osoba má tak např. právo
přístupu ke své zdravotní dokumentaci. Osoba má právo být informována o tom, za jakým účelem se
jeho osobní informace zpracovávají, jak dlouhou dobu budou uchovávány, jakým subjektům byly
nebo budou jeho osobní údaje poskytnuty. Dále má právo vědět, z jakých zdrojů osobní informace o
něm evidované pocházejí.
právo vznést námitku – jestliže zjistíte, jaké informace o vás subjekt zpracovává a zdá se vám, že
některé údaje zpracovává neoprávněně, tj., že nejsou potřebné k účelu, za kterým jsou zpracovávané,
můžete vznést námitku proti zpracování. Zpracovatel pak bude muset odůvodnit, proč data
zpracovává a jestliže je zpracovává neoprávněně, máte právo na vymazání či právo být zapomenut
právo na výmaz svých osobních údajů – soukromé osoby mají právo zažádat o vymazání svých
osobních údajů. Případně i právo být zapomenut, pokud neexistují právní důvody pro další zpracování
jejich osobních údajů. Právo být zapomenut znamená, že organizace musí vymazat i veškeré odkazy
na vaše osobní údaje a všechny kopie. Právo na výmaz lze uplatnit ale jen v tom případě, že už osobní
údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány nebo pokud byly
zpracovávány protiprávně. Právo na výmaz nelze uplatnit např. pokud se údaje ze zákona musí
uchovávat – např. kvůli reklamaci zboží nebo pro účetní účely).
právo na opravu chyb ve svých osobních údajích – jestliže máte podezření na nesprávnost vašich
údajů, máte právo požádat danou organizaci o opravu údajů
právo odmítnout zpracovávání svých osobních údajů – soukromá osoba může vznést námitku proti
zpracování svých osobních údajů
právo na přenositelnost svých osobních údajů – přenos osobních údajů od jednoho správce ke
druhému
právo na omezení zpracování – toto právo můžete uplatnit např. v době, než správce údajů opraví
chybu ve vašich údajích nebo v případě, že už pominul účel, pro který byly údaje pořízeny, ale jejich
odstranění ještě brání nějaké zákonné důvody

 

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jsme společnost MP TOBACCO s.r.o., se sídlem Libušská 347/140, 142 00 Praha 4, IČO 26722917,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89626 a
zpracováváme vaše osobní údaje.
II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v
objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení,
doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit.
Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme
potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii
obchodních podmínek a reklamačního řádu.
Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a
efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme
zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
Pokud se obrátíte na naši zákaznickou linku či nám napíšete zprávu, budeme vaše osobní údaje
uvedené v této komunikaci také zpracovávat.
Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom
dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
III. PROČ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a
doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na
koho se můžeme obrátit.
Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho
zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje
předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám
zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat
o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit.
Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol
prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
IV. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME NA NÁSLEDUJÍCÍCH PRÁVNÍCH PODKLADECH
Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či
jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena,
tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř.
abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy
zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je
pro vás zajímavý.
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní
údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám
můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám
udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z
naší strany jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete prostřednictvím infolinky na tel. čísle
261912646 nebo emailem na adrese info@mptobacco.cz .
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat
prostřednictvím INFOLINKY na tel. čísle 261912646 nebo emailem na adrese info@mptobacco.cz .

V. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM SUBJEKTŮM
V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud
bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci
předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše
jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud
nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit.
Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro
účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
Správa našich webových stránek: Pracovníci firmy Business Marketing & Consulting s.r.o., která
vytvořila naše webové stránky www.doutniky-humidory-prislusenstvi.cz , kteří se také starají o servis
mají přístup k vašim osobním údajům, které jsou zachyceny v „administrátoru“, ale nesmí je jakkoliv
použít ani uchovávat.
Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu
subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží
povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
VI. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje
obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat
po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas
můžete snadno vyjádřit tím, že zavoláte na naši infolinku dostupnou na tel. čísle 261912646, nebo
nám napíšete email na adresu info@mptobacco.cz .
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro
splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně
závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto
dobou doba nejméně 10 let).
Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po
dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po

přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský
účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
VII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich
osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich
zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením
a našimi webovými servery je šifrovaná. Všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v
zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.
Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií
poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE OSOB MLADŠÍCH 18-LET
Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 18-let.
IX. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení
jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na
přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být
informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na
výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být
„zapomenut“).
Úprava a doplnění
Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete
zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání
obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. Případně nás můžete
kontaktovat na tel. čísle 261912646 nebo emailem na adrese info@mptobacco.cz .
Oprava
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete
kontaktovat na tel. čísle 261912646 nebo emailem na adrese info@mptobacco.cz .
Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si
své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.
Přístup (portabilita)
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to na tel. čísle 261912646
nebo emailem na adrese info@mptobacco.cz .
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich
zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás
Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech,
které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme
potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost
odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího
reklamačního řízení).
S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní
důvod pro jejich zpracování
Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo,
že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto os. údajů
Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
Své právo můžete uplatnit prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle 261912646, nebo nám napíšete
email na adresu info@mptobacco.cz .
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto
podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší
straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich
osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí naší infolinky na tel. čísle 261912646, nebo nám
napíšete email na adresu info@mptobacco.cz .
Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány
protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete
pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle
předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou
uložení či zálohy předmětných osobních údajů).
Podání stížnosti
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi.
Vždy nás můžete snadno kontaktovat na tel. čísle 261912646, nebo nám napíšete email na adresu
info@mptobacco.cz .
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018,
přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.doutniky-humidory-prislusenstvi.cz.

Celkem: 0,- CZK
K pokladně

Přihlášení nebo registrace

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2023